Witaj w úwiecie Biogaia

Codziennie, razem z Wami, troszczymy siÍ o zdrowie Waszych pociech! S≥uøymy Wam wsparciem, radπ i pomocπ w najtrudniejszym poczπtkowym okresie øycia Waszych niemowlπt.

 Kiedy kolka zaczyna dokuczaÊ i mÍczyÊ maluchy, Wy takøe jesteúcie rozdraønione i bezradne. Aby uløyÊ nie tylko dzieciom, ale takøe Wam przygotowaliúmy preparat BioGaia, ktÛry dziÍki bakteriom Lactobacillus reuteri Protectis przywraca zdrowπ rÛwnowagÍ bakteryjnπ w jelitach Waszych dzieci i skraca czas p≥aczu. Wystarczy dawka 5 kropli dziennie podawana regularnie przez 4 tygodnie. WyprÛbujcie nas ñ jesteúmy, aby Wam pomÛc!

 BioGaia to nie tylko dobry sposÛb na kolkÍ, ale takøe úwietna metoda unikania skutkÛw ubocznych zwiπzanych z zaøywaniem antybiotykÛw. Antybiotyk zabija nie tylko szkodliwe bakterie, atakuje takøe prawid≥owo funkcjonujπcπ florÍ bakteryjnπ. Aby jπ odbudowaÊ, a tym samym uniknπÊ przykrych dolegliwoúci po antybiotykoterapii ñ rekomendujemy stosowanie preparatu BioGaia!

 A juø niebawem bÍdziecie mog≥y poczytaÊ o nas w wielu tytu≥ach prasy kobiecej i parentingowej.
 Zapraszamy takøe na nasz profil BioGaia na Facebooku httpwww.facebook.comewopharma.biogaia
 To miejsce, gdzie czekamy na Wasze komentarze i doúwiadczenia zwiπzane z opiekπ nad niemowlÍciem!