Regulamin strony internetowej

Regulamin strony internetowej
 
NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA JEST PRZEZNACZONA DLA MIESZKAŃCÓW POLSKI

  1. OGÓLNE INFORMACJE: Niniejsza strona internetowa (dostępna na całym świecie, lecz przeznaczona wyłącznie dla terytorium Polski) jest prowadzona przez spółkę Ewopharma AG Sp. z o.o. zarejestrowaną w Polsce pod numerem NIP: 526-020-21-28, z siedzibą pod adresem ul. Świętokrzyska 36 lok. 16, 00-116 Warszawa („EWO”).
  2. WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ ORAZ DOSTĘPU: Dostęp do strony internetowej jest dozwolony zgodnie z następującymi warunkami. EWO zachowuje prawo do zmiany lub wycofania usługi dostępnej na niniejszej stronie internetowej bez żadnego powiadomienia. EWO nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niedostępności strony internetowej w dowolnym czasie, z dowolnego powodu oraz przez dowolny okres. Przeglądając niniejszą stronę internetową, Użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu. Użytkownik zobowiązuje się postępować zgodnie z prawem w czasie korzystania z niniejszej strony internetowej oraz, że nie będzie publikować ani przekazywać żadnych wulgarnych, obraźliwych, nielegalnych, oszczerczych, zniesławiających, nieprzyzwoitych, pornograficznych lub lekceważących danych, ani danych promujących zachowania, które można uznać za przestępstwo lub postępowanie niezgodne z prawem. Użytkownikom zabrania się umyślnego przekazywania wirusów, trojanów, uszkodzonych danych lub innych danych, które są dla nas szkodliwe. Zabrania się również podejmowania prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do strony internetowej EWO, serwera, na którym znajduje się strona internetowa EWO lub tym podobnego nieautoryzowanego dostępu do jakiegokolwiek powiązanego serwera lub strony internetowej. EWO nie ponosi odpowiedzialności za żadną stratę lub szkodę wynikającą z polegania na informacjach zawartych na niniejszej stronie internetowej. Więcej informacji dotyczących odpowiedzialności znajduje się w punkcie 6 Regulaminu.
  3. STRONY INTERNETOWE I LINKI OSÓB TRZECICH: EWO może podawać linki do zasobów zapewnianych przez osoby trzecie oraz innych stron internetowych. Linki te są podawane wyłącznie dla wygody Użytkowników. Podanie odnośnika do innej strony internetowej nie stanowi uznania zawartych na niej treści przez EWO. EWO nie ma żadnej kontroli nad zawartością tych stron internetowych lub zasobów oraz nie ponosi odpowiedzialności za ich treści, żadne ich wykorzystanie przez użytkowników, ani żadne jakkolwiek powstałe straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z tych informacji lub polegania na nich.
  4. ZAUFANIE DO PODAWANYCH INFORMACJI: Pomimo, że EWO stara się zachowywać aktualność i rzetelność informacji podawanych na niniejszej stronie internetowej, spółka nie składa gwarancji ani oświadczeń, w sposób wyraźny ani dorozumiany, co do dokładności, kompletności i wiarygodności materiałów na tej stronie internetowej. W związku z powyższym, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, wszyscy Użytkownicy tej strony internetowej zgadzają się na to, że dostęp do niniejszej strony internetowej oraz treści na niej zawartych odbywa się na własne ryzyko. EWO nie oferuje na niniejszej stronie internetowej usług medycznych ani tym podobnych profesjonalnych usług lub porad, a podawane tu informacje nie mają na celu zastąpienia porady medycznej uzyskanej od lekarza. Jeżeli Użytkownik potrzebuje takich usług lub porady lub jeżeli wymaga tego jego stan zdrowia, powinien on skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia.
  5. ZMIANY REGULAMINU: EWO może w dowolnym czasie dodać nowe lub zmienić istniejące postanowienia niniejszego Regulaminu oraz/lub dodać nowe lub zmienić istniejące treści na stronie internetowej według własnego uznania. Użytkownik powinien co pewien czas odwiedzać tę stronę, aby zapoznać się z najbardziej aktualnymi informacjami.
  6. NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ: EWO wyklucza wszelkie gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, w odniesieniu do niniejszej strony internetowej w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Ani EWO, ani żaden z jej podmiotów powiązanych nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, pośrednie, wtórne, przypadkowe lub moralne szkody lub straty powstałe na skutek naruszenia postanowień umowy, czynu niedozwolonego (łącznie z zaniedbaniem) lub w inny sposób, wynikające z polegania na materiałach zawartych na niniejszej stronie internetowej, dostępu do tej strony internetowej, korzystania lub braku możliwości korzystania z niej, bądź jakichkolwiek braków lub błędów w treściach na niej zawartych. Powyższe ograniczenie obejmuje również wszelkie straty, szkody lub koszty spowodowane przez wirusy, które zainfekowały sprzęt komputerowy, oprogramowanie lub dane Użytkownika.
  7. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ: Dostęp do niniejszej strony internetowej nie daje Użytkownikowi żadnych praw do korzystania z tej strony do celów innych niż prywatne i na zasadzie wyłączności. Jeżeli nie postanowiono inaczej, EWO zachowuje prawo własności do wszystkich praw, tytułów oraz udziału (własność intelektualna) we wszelkich aspektach niniejszej strony internetowej, zaś wszelkie materiały publikowane na tej stronie pozostają wyłączną własnością EWO, jej podmiotów powiązanych lub licencjodawców. Nasza strona internetowa jest dostępna wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku. W związku z tym, kopiowanie, dystrybucja, powielanie, publikowanie, monitorowanie, głębokie linkowanie, pobieranie, dostosowywanie, przekazywanie lub zmienianie materiałów zawartych na tej stronie internetowej bez pisemnej zgody EWO jest zabronione.
  8. JURYSDYKCJA I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO: Niniejsza strona internetowa jest zgodna z przepisami prawa polskiego. Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa polskiego. Wszelkie spory wynikające z niniejszej strony internetowej lub w związku z nią podlegają jurysdykcji polskich sądów.


KONTAKT Z NAMI: W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag, skarg lub wątpliwości dotyczących tej strony internetowej lub zawartych na niej informacji prosimy o kontakt: info@ewopharma.pl, Ewopharma AG Sp. z o.o. NIP: 526-020-21-28, adres siedziby w Polsce: 00-116 Warszawa, ul. Świętokrzyska 36 lok. 16